Toezicht

Toezien op de impact die organisaties in de sectoren zorg, huisvesting en onderwijs hebben op de mensen om wie het gaat.
Artie Ramsodit afbeelding toezicht

Een kritische beschouwing

Ik vind het belangrijk dat aan de tafel van het toezicht goed wordt nagedacht over de impact die besluiten hebben op de mensen om wie het gaat en de organisatie zelf. Daarom ben ik toezichthouder in een aantal sectoren: het onderwijs, sociale huisvesting (woningcorporaties) en de zorg.

De rol van de toezichthouder

Een toezichthouder heeft drie rollen als lid van de raad van toezicht

Toezichtrol

Een toezichthouder houdt toezicht op het beleid van de organisatie, het realiseren van de strategische doelen en de wijze waarop het bestuur het beleid uitvoert. Hij of zij houdt in de gaten welke risico's er zijn die de doelstellingen bedreigen en besluiten over belangrijke onderwerpen. Dat is de toezichtsrol.

Klankbordrol

Een toezichthouder denkt met de bestuurder mee over de strategie en over belangrijke beslissingen zoals investeringen en strategische beslissingen zoals het aangaan van een samenwerking en geeft ook ongevraagd advies. Dit is de klankbordrol.

Werkgeversrol

Als laatste is er de werkgeversrol, waarbij de raad van toezicht verantwoordelijk is voor het selecteren, werven en het benoemen van het bestuur en het vaststellen van de beloning. Dit is de werkgeversrol.

De juiste balans

Toezicht gaat om het balanceren tussen verschillende belangen en perspectieven

Mijn kracht en meerwaarde ligt in het vinden van het juiste balans tussen verschillende belangen en perspectieven. Als onderzoeker in de domeinen onderwijs, zorg en sociale huisvesting, ervaar ik echter dat kennistransfer niet volstaat.

Het vergroten van sociale veerkracht vereist een werkelijk besef van de uitdagingen waar (kwetsbare) bewoners in (kwetsbare) buurten dagelijks mee te maken hebben aan de bestuurstafel.

Een effectieve aanpak vergt een kritische beschouwing van de bestaande oordeelsvorming van stakeholders met uiteenlopende percepties.

Met mijn kennis, ervaring en expertise draag ik bij aan een goed afgewogen oordeel en een gedegen analyse met oog voor meerdere perspectieven en belangen.

Mijn huidige toezichtfuncties

Het onderwijs, de sociale huisvesting en de zorg

Vidomes

September 2018 - heden
Vidomes is een woningcorporatie in de rand van de regio Haaglanden en richt zich op mensen met onvoldoende kansen op de woningmarkt. Vidomes beheert en verhuurt circa 19.000 woningen in Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Delft, Rijswijk en de Haagse wijk Leidscheveen. Ik ben commissaris op voordracht van de huurdersraad. Ik heb een scherpe blik als het gaat om het perspectief van de huurders en dat breng ik in aan tafel.
vidomes.nl >

Hogeschool Leiden

September 2020 - heden
Vanuit mijn meervoudige bril lever ik een bijdrage aan deze waardegedreven kennisinstelling. Ik ben, op voordracht van de medezeggenschap, vanaf 13 september 2020 lid van de Raad van Toezicht en de Commissie Onderwijs en Onderzoek.
hsleiden.nl >

Open schoolgemeenschap Bijlmer (OSB)

Juni 2016 - heden
De OSB bereidt leerlingen voor op de toekomst. Niet alleen met kennisvakken, maar ook met levenslessen, zodat je later mee kunt doen. Als lid van de Raad van Toezicht voel ik mij sterk verbonden met deze visie omdat ik zelf ook heb leren navigeren in nieuwe werelden en deze levenslessen graag deel. Daarom draag ik graag als toezichthouder graag bij aan het ontsluiten van de talenten van de leerlingen om hun weg te vinden en van elkaar te leren.
osbijlmer.nl >

Zonova

Juni 2016 - heden
Zonova verzorgt primair onderwijs in Amsterdam Zuidoost met 20 scholen. Als lid van de Raad van Toezicht draag ik bij aan het realiseren van gelijke kansen voor ieder kind.
zonova.nl >

Zorg en Zekerheid

Januari 2023 - heden
De missie van Zorg en Zekerheid is zo gezond mogelijk door het leven gaan. Met vele partners wordt gewerkt aan de beste zorg in de buurt in de regio's Amstelland & Meerlanden en Zuid Holland Noord Het spreekt mij zeer aan dat Zorg en Zekerheid thuis wil zijn in de leefwereld. Als lid van de raad van commissarissen wil ik bijdragen aan een goede toegang tot betaalbare zorg en inzicht in de zorgbehoeften vanuit de kracht van positieve gezondheid.
zorgenzekerheid.nl >

Artikelen

Zonova >Vidomes >